ยันต์เสือ 8 ทิศ

ยันต์เสือแปดทิศ

ป้องกันภัย ครอบคลุมทุกด้าน และคุ้มครองคุ้มภัยจากทุกทิศทาง แคล้วคลาดปลอดภัย